BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt, worden verwerkt door Fisa NV (hierna genoemd “Batibouw”), met zetel in België, te 1020 Brussel, Atomiumsquare 1 – PB 505. Batibouw eerbiedigt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Persoonlijk identificeerbare gegevens worden ons bezorgd ofwel door uzelf, ofwel worden ze verzameld via het gebruik van cookies. 

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen, en om deze site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale navigatie op de site in het gedrang brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Gelieve met ons contact op te nemen via ons e-mailadres marketing@fisa.be indien U bepaalde gegevens wenst te verwijderen of aan te passen.  Desgevallend kunt U ook de verbetering vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor anderen buiten Batibouw.  Wij beschikken over beveiligingscontroles teneinde ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden.  Het aantal personen die over toegang beschikt tot uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Uw persoonsgegevens kunnen, in het kader van ons gerechtvaardigd belang, worden meegedeeld aan onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken om hen te helpen hun klanten diensten op het gebied van datakwaliteit te verlenen. Deze derden gebruiken deze gegevens uitsluitend om hun eigen databases aan te vullen, hun gegevens of de door hun klanten verstrekte gegevens te bevestigen of te valideren en/of om de kwaliteit ervan te verbeteren door middel van opmaak, standaardisering, correctie, aanvulling, bijwerking (met name door het verstrekken van een nieuw adres bijvoorbeeld na een verhuis) en/of interne koppeling (matching) van deze gegevens, met als enige doeleinden:

  • Voldoen aan (of hun klanten helpen bij het voldoen aan) artikel 5.1d) AVG, dat vereist dat de persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd, en/of;
  • Hun klanten  bijstaan bij het uitvoeren van identiteitscontroles van personen met het oog op de bestrijding van witwassen van geld, de nationale/openbare veiligheid, misdaadpreventie en opsporing, fraudepreventie, invordering van schulden/activa en hereniging van activa en/of het uitvoeren van vóór indiensttreding screening.

Een van de datakwaliteit specialisten met wie wij werken is Black Tiger Belgium NV, gevestigd te 1070 Brussel, Researchdreef 65. Haar speciale AVG webpagina https://avg.blacktigerbelgium.tech informeert u verder over de verwerking die zij doet met de persoonsgegevens die zij verzamelt, uw AVG-rechten en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Dit document kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  U wordt daarom aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente versie.

Editie 2022

Bekijk de winnaars

Bekijk de winnaars van de 2022 editie van de Belgian Building Awards

Ontdek de foto's

van vorige edities

Klik hieronder en bekijk de foto's