Belgian Building Awards - Wedstrijdreglement

1. Architectuurprijzen

1.1 Wie mag deelnemen?
De architectuurprijzen van de Belgian Building Awards staan open voor alle architecten die hun kantoor hebben op Belgisch grondgebied. Buitenlandse bureaus mogen ook deelnemen als ze een project indienen dat gesitueerd is in België.

1.2 Hoe deelnemen?
Deelnemen kan enkel door online het deelnameformulier in te vullen via de website van de Belgian Building Awards (https://www.belgianbuildingawards.be). Voor de Pioneer Award is het niet nodig in te schrijven. Hiervoor gaat de jury zelf op zoek naar geschikte kandidaten.

1.3 Tot wanneer mag u projecten indienen?
De inschrijvingen sluiten af op 20 januari 2023. Nadien kan niet meer ingeschreven worden, tenzij de organisatoren alsnog beslissen de termijn te verlengen.

1.4 Welke architectuurprijzen zijn er en welke criteria gelden hiervoor?

1.4.1 3-2-1 Façade

De 3-2-1 Facade-award focust zich op koppelwoningen (driegevel- tweegevel- of ééngevelwoningen) die opgeleverd werden in 2021 of later. De woning moet zich bevinden in België of moet ontworpen zijn door een Belgisch architect die (één van de) hoofdarchitect(en) was van het project.

 We zijn op zoek naar ontwerpen die op innovatieve wijze erin slagen om ondanks de beperkte afmetingen en ondanks het beperkt aantal gevels toch een maximale woonkwaliteit te realiseren met veel aandacht voor daglicht en privacy. Er wordt bij de beoordeling zowel gekeken naar het exterieur als naar het interieur. Groepswoningprojecten komen ook in aanmerking, maar er moet bij de inzending wel gefocust worden op één specifieke woonst. Het is dus niet de bedoeling om groepswoningbouwprojecten of cohousingprojecten in hun geheel in te dienen.

Projecten die genomineerd werden voor dezelfde categorie tijdens de editie van 2020, kunnen niet opnieuw ingediend worden.

1.4.2 Mixed Use
De categorie Mixed Use bekroont projecten die op innovatieve wijze erin slagen om meerdere functies binnen één project te combineren en zo een antwoord bieden op de vraag naar een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte. Zowel nieuwbouw- als renovatie- en restauratieprojecten komen in aanmerking. Niet de schaal van het project is bepalend maar wel het innovatieve karakter, de kwaliteit van de architectuur en het out-of-the-boxdenken.

Het project moet zich bevinden in België en moet opgeleverd zijn in 2021 of later.

Projecten die genomineerd werden voor dezelfde categorie tijdens de editie van 2020, kunnen niet opnieuw ingediend worden.

1.4.3 Sustainability award

De sustainability award bekroont een project dat uitmunt door zijn integrale duurzaamheidsaanpak. Een project met een zo laag mogelijke of liefst zelfs een positieve ecologische impact

Het project moet zich in België bevinden en moet opgeleverd zijn in 2021 of later.

Projecten die al genomineerd waren tijdens de vorige edities van de Belgian Building Awards komen niet in aanmerking.

Om voor deze categorie in aanmerking te komen worden 4 aspecten in rekening genomen

 1. Green (ruimtelijk rendement, biodiversiteit,…)
  Hoe slaagt het project erin om de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken en op welke manier werd de bestaande groene ruimte gevrijwaard en/of werd er nieuw groen gecreëerd?
 2. Blue
  Hoe slaagt het project er in om een antwoord te bieden aan de waterproblematiek. Op welke manier wordt ervoor gezorgd dat het hemelwater wordt gebufferd en hergebruikt? Hoe wordt er voor gezorgd dat de rest van het water maximaal kan infiltreren in de grond? Hoe werd er omgegaan met verharding en ontharding?
 3. Circulair
  In hoeverre gaat het om een circulair project? Hoe werd het aantal virgin materialen beperkt en hoe wordt ervoor gezorgd dat er zo weinig mogelijk materialen gesloopt worden?  Op welke manier werd er voor gezorgd dat de aangewende materialen zo lang mogelijk in de kringloop blijven?
 4. CO²
  Op welke manier tracht het project de CO²-uitstoot van het gebouw, zowel bij de opbouw als bij het gebruik ervan te beperken? Hoe wordt het energieverbruik tot een minimum beperkt. Maar CO²-beperking gaat verder dan enkel het energieverbruik. Ook op het vlak van materiaalgebruik en transport kan de CO²-uitstoot verlaagd worden. 

1.4.4 Pioneer Award
De Pioneer award bekroont een architect, een externe persoon of organisatie die op een bepaald vlak een pioniersrol vervuld heeft door als een van de eersten zijn nek uit te steken voor een ideaal dat de architecten en/of de architectuurkwaliteit in de breedst mogelijke betekenis van het woord ten goede zal komen. Door een out-of-the-boxaanpak is de persoon/de organisatie erin geslaagd een bepaalde problematiek onder de aandacht te brengen en heeft hij/zij anderen ervan overtuigd om zijn voorbeeld te volgen.

Voor deze categorie kan men zich niet kandidaat stellen. Het is de jury zelf die op zoek gaat naar interessante kandidaten en een winnaar. Het is wel toegestaan om suggesties hiervoor aan te reiken aan de jury, maar hiervoor bestaat geen online invulformulier zoals bij de andere categorieën.

1.5 Mogen architecten aan meerdere categorieën deelnemen?
Het is perfect mogelijk om kandidaturen in te dienen voor meerdere categorieën. Per categorie is het aantal inzendingen per architect wel beperkt tot 3. Het kan dat één project in aanmerking komt voor meerdere categorieën. In dat geval moet er wel voor elke categorie een apart dossier ingediend worden.

1.6 Hoe gebeurt de jurering?
Voor alle awards, behalve de pioneer award, is het aan de kandidaten om online een project in te dienen.

Uit alle inzendingen zal een vakjury een shortlist samenstellen van maximum 10 projecten per categorie. De jury zal ook uit de shortlist een winnaar en een eervolle vermelding selecteren.

1.7 Wat valt er te winnen?
De prijs bestaat in de eerste plaats uit de eer en de media-aandacht die deze bekroning oplevert. Daarnaast gaat elke winnaar na de prijsuitreiking met een trofee naar huis.

1.8 Welke timing is er voorzien voor de awards?

 • Start inschrijvingen: december 2022
 • Uiterste datum van inschrijvingen: 20 januari 2023
 • Jurering: februari 2023
 • Bekendmaking shortlist: februari 2023
 • Prijsuitreiking dinsdag 14 maart 2023 tijdens BATIBOUW

2. Wie organiseert de Belgian Building Awards?

De Belgian Building Awards zijn een organisatie van FISA, organisator van BATIBOUW. FISA werkt voor de Belgian Building Awards samen met Redactiebureau Palindroom en de architectuursite architectura.be.

3. De kleine lettertjes

Iedereen die zich kandidaat stelt voor een Belgian Building Award verklaart zich akkoord met onderstaande bepalingen.

 1. De organisatoren van de Belgian Building Awards behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 2. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd. Alle beslissingen van de organisatoren zijn zonder verhaal.
 3. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan de organisatoren de toestemming tot publicatie van zijn gegevens en tot publicatie van foto’s van zijn ontwerpen. De kandidaat verklaart zich akkoord om op vraag van de organisatoren rechtenvrije foto’s ter beschikking te stellen.
 4. De foto’s en illustraties die de deelnemer uploadt mag de organisator van de wedstrijd vrij gebruiken. De deelnemer doet automatisch en kosteloos afstand aan de organisatoren van alle intellectuele rechten  op het materiaal voor de hele wereld en voor de hele geldingsperiode van de rechten, voor gebruik in de context van de wedstrijd. De deelnemer maakt zich hierbij sterk voor alle eventuele andere rechthebbenden, dat zij op dezelfde wijze hun rechten aan de organisatoren overdragen m.b.t. het materiaal. De overdracht houdt het recht in om het materiaal te (laten) reproduceren, distribueren en/of aanpassen aan de hand van alle middelen en processen en op alle dragers.
 5. De bouwheer werd volledig in kennis gesteld van het verloop en de omstandigheden van het evenement. Hij of zij gaf uitdrukkelijk zijn goedkeuring om zijn of haar woning of gebouw mogelijk open te stellen voor bezoek van de jury en het aanleveren van de projectgegevens en foto's bij de inschrijving.

 

Editie 2022

Bekijk de winnaars

Bekijk de winnaars van de 2022 editie van de Belgian Building Awards

Ontdek de foto's

van vorige edities

Klik hieronder en bekijk de foto's